ประวัติผู้บริหาร

kg1

BAL_5646

กรรมการผู้จัดการ

ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์

การศึกษา

–     ปริญญาเอก   บัณฑิตวิทยาลัย       PNRU

–     ปริญญาโท    คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

–     ปริญญาตรี    คณะนิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

–     เกียรติบัตรหลักสูตร KK Smart SMEs รุ่นที่ 1    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–     วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรการประเมินทรัพย์สิน  สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–     วุฒิบัตรหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรรุ่นที่ 1 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–     วุฒิบัตรหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ( RE-CU) รุ่นที่ 40  สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

–     กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด

–     อาจารย์พิเศษ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอาคาร    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

–     วิทยากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

–     กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด

บริษัท เอเคเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด ไฮไล้ท์ จำกัด

บริษัท เอส พี อาร์ เอ็ม โมเดิร์น แมนเนจเม้นท์ จำกัด

–     ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท เอฟพีดี ซาวิลส์ (ประเทศไทย)  จำกัด

–     ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

บริษัท ไนท์แฟรงค์  ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

–     Executive Project Coordinator

บริษัท แสนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัดในเครือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

–     ผู้ช่วยผู้ดำเนินการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพ.ศ.2536 และ ปี พ.ศ. 2538

–     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

บริษัท  สหแสงรุ่งโรจน์ จำกัด

 งานด้านสังคม

–     อดีตรองเลขาธิการ สมาคมบริหารทรัพย์สิน  (แห่งประเทศไทย)

–     อดีตกรรมการ สมาคมบริหารทรัพย์สิน (แห่งประเทศไทย)

 

                                          S__6504451

กรรมการ และ ผู้จัดการทั่วไป

นายเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล

การศึกษา

–  ปริญญาโท   คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอาคาร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

–  ปริญญาตรี   คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

–  วุฒิบัตรหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

–  วุฒิบัตรหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร รุ่นที่ 1 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–  วุฒิบัตรหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU)รุ่นที่40 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–  Introduction of ISO/IEC 17024 and Audit Process for Examiners

Management System Certification Institute (Thailand)

 ตำแหน่งงานปัจจุบัน

–     กรรมการ

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด

 ประวัติการทำงาน

–     ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท  พลัส  บิลดิ้ง  อินสเปคเตอร์  จำกัด

–     ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด

–     ผู้จัดการอาคาร

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด

–     ผู้จัดการอาคาร

บริษัท เอฟพีดี ซาวิลส์ (ประเทศไทย)  จำกัด

–     ผู้จัดการอาคาร

บริษัท แสนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัดในเครือ  บริษัท  แสนสิริ  จำกัด  (มหาชน)

–     ผู้ช่วยปฏิบัติการผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด ชลบุรี

–     TALLY CLERK

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล  จำกัด

–     ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

บริษัท อาร์. เค. สปริง กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ  จำกัด

งานด้านสังคม

–     เลขาธิการ และ เหรัญญิก        สมาคมบริหารทรัพย์สิน  (แห่งประเทศไทย)

–     กรรมการ     สมาคมบริหารทรัพย์สิน  (แห่งประเทศไทย)

z

กรรมการ

นายมานพ สำราญถิ่น