กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือ เอสพีอาร์เอ็ม โมเดิร์น แมนเนจเม้นท์ ร่วมพัฒนาหลักสูตรการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือ บริษัท เอสพีอาร์เอ็ม โมเดิร์น แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยสถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สิน ร่วมพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยด้วยหลักสูตรการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือ สถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ และ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาอาชีพบริหารจัดการอาคาร” ร่วมจัดหลักสูตรอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้านการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อความต้องการและรองรับการขยายตัวของตลาด

 

 
กรุงเทพฯ – 3 มิถุนายน 2559 – กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือ สถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ และ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาอาชีพบริหารจัดการอาคาร” ร่วมจัดหลักสูตรอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้านการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อความต้องการและรองรับการขยายตัวของตลาด
นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยรศ. ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และรศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ได้ร่วมพิธีและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาอาชีพบริหารจัดการอาคาร” ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านการจัดการทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกในประเทศไทย ที่จัดขึ้นที่ห้อง Shanghai ชั้น 2 โรงแรมสวิสโอเต็ล เลอ คองคอร์ด
นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า “ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งอาคารชุดที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์และคอมมูนิตี้มอลล์ จากการขยายตัวนี้ทำให้ต้องการแรงงานด้านการบริหารจัดการอาคารเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมายังไม่มีการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยในตลาดแรงงานในสาขานี้โดยเฉพาะทั้งที่มีความต้องการของตลาดสูง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเล็งเห็นความสำคัญและโอกาสของแรงงานไทยที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการของตลาดทางด้านนี้จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสาขาอาชีพการบริหารจัดการอสังหาริทรัพย์โดยเฉพาะจัดหลักสูตรอบรมนี้ขึ้น โดยภายใต้กรอบความร่วมมือนี้เราได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สนับสนุนการจัดการอบรมทั้งด้านวิทยากร สถานที่ ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเราสนับสนุนการจัดการอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ขึ้นเพื่อเป็นวิทยากรสำหรับอบรมแรงงานด้านการบริหารจัดการอาคารต่อไป กล่าวได้ว่าเราได้ร่วมมือตั้งแต่เริ่มต้น และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง”
ดร.อัครนันท์  อริยศรีพงษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีอาร์เอ็ม โมเดิร์น แมนเนจเม้นท์  จำกัด  ได้แชร์มุมมองจากทางผู้ประกอบการว่า “หลายคนอาจคิดไม่ถึงถึงความจำเป็นในการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้ แต่ถ้าดูจากตัวเลขการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วจะพบว่ามีการขอจดทะเบียนอาคารชุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ปีละกว่าสามพันโครงการหมู่บ้านจัดสรรเองก็พันกว่าโครงการ คือโครงการเดิมก็มีอยู่ โครงการใหม่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งที่ผ่านมาสำหรับผู้ประกอบการหรือ Developer แล้วการคัดเลือกสรรหาบุคลากรมารับผิดชอบงานทางด้านนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ผู้ประกอบการต้องการคน แต่คนที่เรามียังไม่มีทักษะเฉพาะทางด้านนี้ดีพอ เรียกว่าขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพราะการบริหารดูแลอาคารไม่ใช่แค่มีช่างซ่อม ช่างไฟ ช่างดูแลระบบ แค่นี้แล้วจบ แต่การบริหารจัดการอาคารเป็นสหวิทยาการที่ต้องการทักษะเฉพาะและต้องรู้ในหลายๆด้าน ทั้งกฎหมาย การบริการ การจัดการ วิศวกรรมและอื่นๆ เรียกว่าต้อง “รอบรู้”  สถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรไทยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารโดยเฉพาะ นำเอาความรู้และสิ่งที่ได้จากการทำงานจริงกว่าสิบปีของเรามาพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม ส่งต่อความรู้ให้คนของเราต่อไป ทั้งนี้เรามุ่งหวังให้คนของเรามีศักยภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) ทำให้เกิดการค้าเสรี การร่วมลงทุนที่มากขึ้นและตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง”
ดร.ศักดิ์สิน ปัจจักขะภัติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ (PRIM: Property and Realty Institute of Management) กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในด้านวิชาการว่า “ทางสถาบันฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม นวัตกรรมสังคมพัฒนาหลักสูตร “การบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์” ขึ้นเพราะเราเห็นถึงความต้องการของตลาดแต่กลับยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดผลิตนักศึกษาด้านนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรนี้เป็นการปรับประสบการณ์จริงจากผู้คร่ำหวอดในวงการมานานนับสิบปีมาสู่ความรู้ในเชิงวิชาการ เป็นการอบรม Property Management แบบสหวิทยาการซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาทั้งการจัดการ การบริหาร บัญชี การเงิน กฎหมาย ซึ่งในระยะยาวเราคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาสาขาวิชานี้ไปถึงระดับปริญญาตรีในระยะเริ่มต้นเราเริ่มที่หลักสูตรระยะสั้นก่อน ซึ่งหลักสูตรอบรมของสถาบันฯ มีตั้งแต่ระยะสั้นคือ 3 วัน หรือ 20 ชั่วโมง ไปจนถึง 3 เดือน ซึ่งสำหรับหลักสูตร 3 เดือนนั้น ทางเราคิดว่าจะพัฒนาให้เทียบเท่าหนึ่งรายวิชา สำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถนำไปยกเว้นได้ 1 รายวิชา แต่ทั้งนี้ยังเป็นแค่แนวความคิด และต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายวิชาการของทางมหาวิทยาลัยด้วย
หลักสูตรอบรมของเรามีตั้งแต่ระยะสั้น 3 วัน ไปจนถึง 3 เดือน และยังมีหลักสูตรเจาะลึกเฉพาะตำแหน่งและเฉพาะภาระงานให้ได้รู้ลึกรู้จริงเฉพาะงานนั้นๆ อีกด้วย หลักสูตรนี้เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรมจากทุกสาขาวิชา ทุกสาขาอาชีพสามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน และเปิดโอกาสสำหรับความก้าวหน้าที่จะตามมาในอนาคต นอกจากนี้หากหน่วยงานหรือบริษัทใดต้องการส่งบุคลากรเข้ามาร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ในนามของนิติบุคคลสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้อีก 200% แต่จะต้องมีการลงทะเบียนตามขั้นตอนระเบียบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน”
นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่น่าสนใจสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะของตน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นการการันตีถึงความขาดแคลนแรงงานทางด้านนี้อย่างแท้จริง หากเราไม่หยุดพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่ดี โอกาสก้าวหน้า ค่าตอบแทนที่ดีและความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล อสังหาริมทรัพย์
ที่มา : http://bit.ly/28MpUdP

Posted

in

by

Tags: