SMC PROPERTY SOFT Co.,LTD.

EVERYTHING WE CAN DO

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อร่วมมือกันในการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงตามความต้องการของประเทศ ทางด้านการบริหารทรัพย์สินและการจัดการเทคโนโลยีอาคาร

MOU_002MOU_003