ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด

smc

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จากัด เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยให้ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงช่วยวางแผนทางการเงินและการบารุงรักษาระบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและฝ่ายบริหารอาคารที่ต้องมีภาระผูกพันระยะยาวในการบริหารจัดการ และช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้บริการงานบริหารจัดการอาคารทุกประเภท อาทิเช่น อาคารพักอาศัย, อาคารสานักงาน, โรงแรม, ศูนย์การค้า รวมถึงหมู่บ้านจัดสรร บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และสั่งสมความเป็นมืออาชีพด้านบริหารทรัพย์สินซึ่งมีความมุ่งมั่น ที่จะบริหารอาคารให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพย์สินและความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุดเป็นสาคัญ

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2546 จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีทุนจดทะเบียนสามสิบล้านบาท