Mindblown: a blog about philosophy.

  • Join Us

    ประกาศสมัครงาน ผู้จัดการอาคาร จำนวน 20 อัตรา จำนวน 20 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกดีและมีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการประสานงานกับลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี ลักษณะการทำงาน จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของอาคาร และผู้มาติดต่อ ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และพนักงานของผู้ว่าจ้าง ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง นำเสนอ และรับนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาคารสูงสุด จัดหาและนำเสนอผู้รับเหมาให้ผู้ว่าจ้างรวมทั้งควบคุมงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายอาคาร ให้ความรู้และคำแนะนำแก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ เก็บรักษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น กำจัดแมลง ลิฟต์ ฯลฯ ควบคุมประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง นำเสนอการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์อาคารต่าง ๆ จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือนเพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้าง จัดเตรียมแผนฉุกเฉินและให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่าง […]

Got any book recommendations?