ร่วมงานกับเรา

ประกาศสมัครงาน

ผู้จัดการอาคาร จำนวน 20 อัตรา


จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า 3 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
มีบุคลิกดีและมีความเป็นผู้นำ
มีทักษะในการประสานงานกับลูกค้า
มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
ลักษณะการทำงาน
จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของอาคาร และผู้มาติดต่อ
ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และพนักงานของผู้ว่าจ้าง
ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง นำเสนอ และรับนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาคารสูงสุด
จัดหาและนำเสนอผู้รับเหมาให้ผู้ว่าจ้างรวมทั้งควบคุมงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายอาคาร
ให้ความรู้และคำแนะนำแก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ
เก็บรักษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น กำจัดแมลง ลิฟต์ ฯลฯ
ควบคุมประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย
ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง
นำเสนอการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์อาคารต่าง ๆ
จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือนเพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้าง
จัดเตรียมแผนฉุกเฉินและให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ
จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารและรักงานบริการ
หน้าที่หลัก
1.  บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการ
2.  บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และควบคุมค่าใช้จ่ายของอาคาร
3.  จัดทำแผนการปรับปรุงอาคารและงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และผู้ใช้อาคาร

หัวหน้าช่างประจำอาคาร/หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร


เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
การศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการงานและทีมงาน และมีจิตบริการ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
หน้าที่หลัก
1. ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายวิศวกรรมอาคารในส่วนงานควบคุมการทำงาน การเปิด-ปิดระบบในอาคาร
2. ประสานงานดำเนินการการให้บริการต่อผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคาร ในส่วนของงานควบคุมการทำงาน การเปิด-ปิดระบบปฏิบัติการอาคาร รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเกิดสัญญาณแจ้งเตือนไฟ
3. ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในอาคาร

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร


จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัยอย่างน้อย2 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
มีบุคลิกดีและมีความเป็นผู้นำ
มีทักษะในการประสานงานกับลูกค้า
มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
ลักษณะการทำงาน
ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในอาคาร
ดูแลรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่
ดูแลรับผิดชอบด้านระบบจอดรถและการจราจรภายในอาคาร
ดูแลผุ้รับเหมาตกแต่งของบริษัทผู้เช่า
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
ดูแลงานด้านแม่บ้าน-รปภ.และรักงานบริการ
หน้าที่หลัก
1. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้บริการภายนอกให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฏระเบียบของผู้รับเหมาตกแต่งต่อเติมห้องชุด
3. ตรวจสอบหน่วยงานให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นพิเศษ และรายงานให้ผู้จัดการอาคารรับทราบ
4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และผู้ใช้อาคาร

ช่างประจำอาคาร/ช่างซ่อมบำรุงอาคาร/ช่างประจำหมู่บ้าน


เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร/หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
สามารถทำงานเป็นกะได้
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
หน้าที่หลัก
1. ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าจ้างในส่วนของงานระบบ และการประสานงานกับฝ่ายดูแลอาคาร
2. ดูแลการซ่อมแซม/บำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร
3. ให้บริการต่อผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารในส่วนงานวิศวกรรมอาคาร

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน ประจำอาคาร


เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร และด้านการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
หน้าที่หลัก
1. ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายจัดการในส่วนงานด้านการรับ-จ่าย ของหน่วยงาน
2. ประสานงานการดำเนินการให้บริการต่อเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และผู้ใช้อาคาร
3. จัดทำรายการลูกหนี้, เจ้าหนี้ อื่นๆ ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการดูแลการเงินของหน่วยงาน
4. ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์ ประจำอาคาร


เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
การศึกษาวุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร และธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
หน้าที่หลัก
1. รับ-ส่งโทรศัพท์
2. รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
3. ประชาสัมพันธ์งานของอาคาร
4. ดูแลควบคุมกุญแจห้องชุด (ถ้ามี)
5. รับแจ้งซ่อมงานระบบส่วนกลางและห้องชุด (ถ้ามี)


วิธีการสมัคร
ส่ง Resume เข้ามาที่ hr-smc2004@hotmail.com
Tel : 02-589-6023 , 02-951-9757
Mobile : 099-195-6886

หรือสมัครด้วยตนเองที่ 95/18 หมู่ 9 ถนนประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
แผนที่
map SMc2