SMC PROPERTY SOFT Co.,LTD.

EVERYTHING WE CAN DO

การเสวนาแนวทางการทำรายงาน EIA ให้กับอาคารชุดฯที่บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด บริหาร ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสมาคมบริหารทรัพย์สินฯ

EIA1 EIA2 EIA3 EIA4