SMC PROPERTY SOFT Co.,LTD.

EVERYIING WE CAN DO

WELCOME TO OUR COMPANY!

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นเซ็กเตอร์ธุรกิจหนึ่งที่ ต้องใช้ทักษะการบริหารสูง กว่าที่จะก้าวขึ้นมาสู่ความสำเร็จ และเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ท้าทายความสามารถของตัวผู้บริหารเอง และ “เชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล” รองประธานบริหาร บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์จำกัด (SMC SOFT) ก็เป็นหนึ่งในผู้บริหาร ที่นำพาองค์กรก้าวมาสู่ความสำเร็จ

ธุรกิจของ SMC